NOWOŚĆ !! – Edukacja patriotyczna poprzez udział w wycieczkach szkolnych


„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. „ Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

GŁÓWNYM CELEM NASZYCH WYCIECZEK JEST:

1. Poznanie wybranych zabytków zgodnie z programem naszej wycieczki.

2. Kształcenie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego.

3. Kształcenie tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i szacunku do historii narodu polskiego.

4. Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym kraju.

5. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, budowanie więzi emocjonalnych między Polakami. Rozwijanie wrażliwości patriotycznej i estetycznej uczniów.

6. Kształcenie umiejętności poznawczych uczniów rozwijania zainteresowań i odnajdywania w nauce sposobu realizacji własnych potrzeb. Wykorzystanie w procesie rozwojowym środków artystycznego, technicznego i przyrodniczego oddziaływania na osobowość ucznia.